انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
گروه ها و كميته ها

گروه ها و کمیته های پیشنهادی انجمن مدیریت آموزشی ایران

 

گروه های تخصصی انجمن مدیریت آموزشی ایران

1.گروه تخصصی تدوین اهداف، وظایف و مبانی نظری و فلسفی انجمن مدیریت آموزشی

2.گروه تخصصی مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش

3.گروه تخصصی مدیریت ورهبری در آموزش عالی

4.گروه تخصصی مدیریت و رهبری در سایر سازمان­ها

5.گروه تخصصی آمادهسازی مربیان کارگاه­های آموزشی،

6.گروه تخصصی مطالعات تطبیقی برنامه­ ها،ساختار، محتوا، شرایط و شایستگی­ های گروه­ های مدیریت آموزشی

7.گروه تخصصی مطالعات تطبیقی در تدوین بهسازی مؤثرکارکنان، آماده سازی، جذب، نگهداری، رشد، و ارتقای شایستگی مدیران مراکز آموزشی

8.گروه تخصصی جهت­ های نو درآموزش و پرورش

9.گروه تخصصی پژوهش و توسعه

10.گروه تخصصی ترجمۀ متون مرتبط با مدیریت آموزشی

11.گروه تخصصی سازماندهی به ارزشیابی

12.گروه تخصصی راهنمایان آموزشی دررشته­ های درسی مختلف

13.گروه تخصصی دانش حرفه­ ای در باب تدریس و یادگیری

 

کمیته ­های انجمن مدیریت آموزشی ایران

1.کمیتۀ آموزش، کارگاه­ های آموزشی و گردهمایی های علمی

2.کمیته انتشارات

3.کمیته آمار و اطلاعات

4.کمیته پشتیبانی مالی، تجهیزاتی و برنامه­ریزی برای استقرار کامل ومستقل انجمن مدیریت آموزشی

5.کمیته روابط عمومی، اطلاع رسانی وپذیرش

6.کمیته ارتباط با انجمن های علمی- تخصصی

7.کمیتۀ سیستم­ های مدیریت اطلاعات آموزشی وارتباطات برخط با مدیران آموزشی

8.کمیتۀ روابط بین­ المللی با انجمن­ های مرتبط با انجمن مدیریت آموزشی ایران

9.کمیتۀ تدوین اهداف، محتوا و استانداردهای آموزشی گروه­ های مدیریت آموزشی

10.کمیتۀ اعطای گواهینامۀ شایستگی مدارس و مدیران آموزشی نمونه.

11.کمیتۀ تشکیل همایش بین­ المللی رؤسای انجمن­ های مدیریت آموزشی

12.کمیتۀ تشکیل همایش رؤسای گروه­ های مدیریت آموزشی ایران

13.کمیتۀ تشکیل همایش مربیان، استادیاران، دانشیاران، و استادان مدیریت آموزشی

14.کمیتۀ تشکیل همایش رؤسای مناطق ونواحی آموزشی ایران

طراحی و اجرا: شرکت آداک