انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مقاله های فارسی

http://jsli.shirazu.ac.ir/   مطالعات آموزش و یادگیری

http://erj.khu.ac.ir/    پژوهش های تربیتی

http://journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/     فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

http://www.rie.ir/index.aspx?siteid=75&pageid=366   فصلنامه تعلیم وتربیت

 

 

طراحی و اجرا: شرکت آداک