انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
منابع آزمون کارشناسی ارشد

آزمون سراسری:

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

شماره دفترچه

نام درس

ضریب

تعداد سوالات

زمان پاسخگویی

1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه) 2 30 105
آمار و روش های تحقیق 2 20
روشها و فنون تدریس 2 20
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2 20
مدیریت آموزشی 3 20
2 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2 20 45
نظارت و راهنمایی 3 20

اطلاعات ضرایب مربوط به آزمون سال 1394 و اطلاعات تعداد سوالات و زمان مربوط به آزمون سال 93 می باشد.

 

آزمون دانشگاه آزاد اسلامی:

ضرایب دروس رشته مدیریت آموزشی – کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

(اطلاعات مربوط به سال 1394 می باشد)

نام درس ضریب
زبان تخصصی انگلیسی 2
روانشناسی تربیتی 1
روش ها و فنون تدریس 2
آمار و روش های تحقیق 2
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2
مدیریت آموزشی 3
مقدمات برنامه ریزی درسی و آموزشی 2
تکنولوژی آموزشی 1

منبع : modir.ir

طراحی و اجرا: شرکت آداک