انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی

دانشجویان دکتری  مدیریت آموزشی:

برای تکمیل بانک اطلاعاتی مشخصات مورد نیاز را به آدرس ایمیل انجمن ieaa.iran@gmail.com ارسال فرمایید:

   

آدرس ایمیل

دانشگاه محل تحصیل

نام و نام خانوادگی

ردیف

n.karimi@edu.ui.ac.ir

اصفهان

نازیلا کریمی

1

 

اصفهان

عالمه کیخا

2

 

اصفهان

فرزانه اقبال

3

 

اصفهان

علی فروتن

4

 

اصفهان

حیدر چوپانی

5

abdkhuran@yahoo.com

اصفهان

عبداله خوران

6

 

 اصفهان

محمد محمدي صدر 7
m.iedskalan@gmail.com

محقق اردبيلي

ميرمحمد سيد كلان

8

h.amirijami@yahoo.com علوم و تحقيقات خراسان رضوي هدا اميري جامي 9
f.khalaj@khuisf.ac.ir آزاد اسلامي اصفهان فائزه خلج

10

a.saberi.n@gmail.com

آزاد اسلامي نيشابور عليرضا صابري نوقابي 11

s.mehrabi67@yahoo.com

 اصفهان سهيلا محرابي 12

ajafari344@yahoo.com

خوراسگان  اصفهان عمار جعفري 13

ahmadi.hasan9@gmail.com

محقق اردبيلي حسن احمدي 14

sarbaz_hosseini2000@yahoo.com

خوارزمي علي اكبر سرباز حسيني 15

farvahar482@yahoo.com

اصفهان محمد فروهر 16
keyvan1348@yahoo.com آزاد اسلامي رودهن قنبرعلي دلفان آذري

17

 

manem_05@yahoo.com

 

آزاد اسلامي زنجان لطف اله سمندري 18

abeditorab56@yahoo.com

 

تهران پرديس فارابي رضا عابدي تراب 19

lohrasbi.golchehreh@gmail.com

 

آزاد تنكابن گلچهره لهراسبي نيچكوهي 20

fmohamad37@yahoo.com

 

خوارزيمي محمد فرزانه 21

odmhss@gmail.com

 

اصفهان محمدحسين سليمي 22

hj192@yahoo.com

 

آزا داسلامي تنكابن حجت مياندهي 23

 

طراحی و اجرا: شرکت آداک